Projekte

Stellenberg-gemeente is by verskeie projekte in die plaaslike omgewing asook elders betrokke

  • Kosprojek

Die gemeente se kosprojek verleen reeds die afgelope 22 jaar uitkoms aan gesinne en organisasies wat voedselnood beleef. Ons samel maandeliks bydraes van niebederfbare kosprodukte vir die projek in.  Bydraes word altyd voor of op die laaste Dinsdag van die maand ingesamel. Donderdae word groot besendings kos verpak en na onderskeie huishoudings en organisasies versprei. Ongeveer 30 gesinne word maandeliks vanuit die kosprojek ondersteun. Kontantbydraes kan elektronies oorbetaal word, of by die kerkkantoor inbetaal word.  Elektroniese bydraes kan na ABSA Tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, gebruik KOSPROJEK as verwysing.

  • Ruyterwacht Sentrum vir seniors

Die Ruyterwacht sentrum vir seniors bedien ongeveer 300 hulpbehoewende bejaardes in Ruyterwacht. Die diens sluit twee gesubsidieërde etes per week asook die voorsiening van basiese gesondheidsdienste in. Stellenberg se omgeetrust het in 2010 ‘n eiendom in Ruyterwacht aangekoop om bejaardes in dié gemeenskap se behuisingsnood aan te spreek. Kontakpersoon: Margaret Olivier 021 534 3090.

  • Shiloh Kinderhuis

Stellenberg-gemeente het as vennote van Shiloh betrokke geraak by die oprigting van ‘n kinderhuis in Kraaifontein. Die kinderhuis akkomodeer 10 kinders en funksioneer as ‘n satelliet van Durbanville kinderhuis. Lidmate wat betrokke wil raak by dié projek kan gerus ‘n kind “aanneem” en hom/haar dan bederf op hulle verjaarsdae, of sakgeld, of klere volgens die kind se behoeftes voorsien. Kontakpersoon: Simon Schaaf 082 932 4292 / www.shiloh.org.za

  • Noot-vir-Noodfonds

Vanuit die Noot vir Noodfonds word hulp aan lidmate, of instansies in finansiële krisisse voorsien. Kontantbydraes kan inbetaal word in die gemeente se rekening.  Dui asseblief by verwysing aan dat dit vir Noot-vir-Noodfonds is.  Absa, tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005.  Gebruik Noot-vir-nood as verwysing.

  • Klipheuwel créche

Stellenberg-gemeente bied finansiële ondersteuning aan ‘n créche en pre-primêre skool in die informele nedersetting van Klipheuwel.

  • Klippies kids

Tieners en jongmense besoek die informele nedersetting in Klipheuwel weekliks om kinders met huiswerk te ondersteun. Navrae: Jeugkantoor 021 976 4519.

  • Créche in Prins Albert

Nadat Stellenberg-gemeente vir etlike jare na die minderbevoorregte gemeenskap van Prins Albert uitgereik het, het dit vir ons duidelik geraak dat daar ‘n groot behoefte aan formele versorging vir jong kinders bestaan. Die créche is in samewerking met gemeenskapsleiers gestig en bied versorging aan voorskoolse kinders.

  • Groentetuinprojek in Mavusa.

Nadat ‘n boorgat gesink is kon Stellenberg se uitreikspanne die gemeenskap help om groentetuine op die been te bring wat die plaaslike gemeenskap van noodsaaklike voedselbronne voorsien.

  • Bakkery in Vosburg. 

’n Bakkery is in samewerking met gemeenskapsleiers in die dorp gevestig.  Die bakkery skep broodnodige werksgeleenthede en voorsien die plaaslike gemeenskap ook daagliks van vars brood.

  • Kampe vir minderbevoorregte kinders

Kinders uit Karoodorpe en elders word jaarliks na die kamp vir minderbevoorregte kinders wat in Desember by die Apostelbattery kampterrein in Llundadno aangebied word, betrek.  Die vestiging van gesonde waardestelsels en die ontwikkeling van leiers is die fokusareas van die kampe.

Navrae

Kontak gerus vir ds. René Potgieter oor enige van bogenoemde projekte.  Sy is die gemeenteleraar verantwoordelik vir die gemeente se getuienisbediening.

[email protected]/079 893 8104.