Dagstuk | Vrydag 2 Februarie 2024

Dagstuk | Saterdag 3 Februarie 2024
Dagstuk | Donderdag 1 Februarie 2024

In hierdie vierde week na Epifanie, waar ons oor die betekenis van Jesus se verskyning op aarde reflekteer, nooi ons jou uit om saam met ons te reis deur Lukas 4:18-19.

Lukas 4:18-19

18 “Die Gees van die Here is op My,

omdat Hy My gesalf het

om die goeie boodskap

aan arm mense te verkondig.

Hy het My gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word,

en vir blindes dat hulle weer sal sien,

om onderdruktes te bevry,

19en om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

Refleksie

Ons staan vandag stil by die gedagte: “om onderdruktes te bevry,”

In Lukas 4:18 hoor ons van Jesus se roeping om die onderdruktes in vryheid uit te stuur. Hierdie gedagte staan in parallel met die gedagte om gevangenes te bevry. Daar is sterk ooreenkomste tussen gevangenes en onderdruktes, maar daar is tog belangrike verskille.

Wat beteken die woord “onderdruktes” vir jou? Waar beleef jy onderdrukking? Waar sien jy dat ander onderdruk word?

Hoewel ons elkeen ’n  aandeel in onderdrukking het, direk of indirek, is die grootste vorme van onderdrukking sistemies van aard. Ons grootste aandeel is waarskynlik dat ons stilbly oor onderdrukking wat ons nie raak nie. Ons word geroep om sisteme van onderdrukking en ongeregtigheid te help afbreek en die koninkryk van God op te bou.

Vandag daag ons uit om na te dink oor die rol wat ons as volgelinge van Christus kan speel in die bevryding van die onderdruktes.

Die vierde punt van die Belydenis van Belhar herinner ons daaraan. Ek nooi jou uit om vandag oor hierdie belydenis te reflekteer:

Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ‘n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg;

Dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee;

Dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien;

Dat Hy die wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper;

Dat vir Hom reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek;

Dat Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek;

Dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en sal stry teen enige vorm van ongeregtigheid.

Raak vandag bewus van enige maniere wat jy deelneem aan ’n sisteem van onderdrukking. Raak bewus van onderdrukking wat jy self beleef. Raak bewus hoe die Here jou bevry van onderdrukking en hoe Hy jou roep om onderdruktes te bevry.

Gebed

 

Here, help ons om waaragtige agente van vryheid te wees in ‘n wêreld wat dikwels deur onderdrukking gekenmerk word. Mag ons liefde en geregtigheid bring waar dit nodig is. Amen.