GEDAGTE VIR DIE DAG

Gedagte vir die dag | Sondag 8 November 2020

Deuteronomium 10:17.  Wy jouself aan Hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, Hy alleen is God, die Here: die groot God, die magtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie.

Ons is gedurig in ons lewens besig om kante te kies in die hoop dat die kant, of span wat jy gekies het,  beter sal doen as die een wat jy nie gekies het nie. Ons beoordeel ook mense en plaas hulle onbewustelik in verskillende kategorieë. Ons doen moeite met diegene van wie ons hou en noem hulle vriende.  Dan is daar diegene met wie ons haaks is en wie ons selfs vyande noem. God is nie so nie. Hy is vir niemand partydig nie en word nie deur ons gebede en diens omgekoop nie.  Vandag se teksgedeelte vra dat ons van ons hardkoppigheid oor ander ontslae sal raak. Kyk deur God se oë na die mense wat jou kwaad maak en frustreer en laat sy Gees jou lei om vandag anders teenoor hulle op te tree.

Gebed (liedboek 232)

Diep o God diep neergeboë, staan ons voor U hoë reg in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor U skuldig pleit, o volmaakte Heiligheid, werk U met u Gees versoening deur die Heiland se voldoening.

 

Gedagte vir die dag | Saterdag 7 November 2020

Spreuke 19:20.  Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê.

Hoe het jy oor die jare heen verander? Waaroor het jy van besluite verander? Hoe is dit dat die lewe dan nou so anders as ’n paar jaar vantevore lyk? Ons dra van geboorte tot dood dieselfde naam, van en identiteitsnommer, maar hierdie identiteit is oor jare stukkie vir stukkie deur God verander.  Baie daarvan het op sig self niks met jou eie keuses te doen gehad nie, maar met omstandighede wat jou verplig het om te verander.  Neem vandag, soos elke dag, die tyd om deur God geleer en verander te word en vertrou dat dit jou by die regte plekke sal uitbring waar jou lewe van betekenis kan wees. Is dit nie immers hoe jy vandag tot by die plek gekom het waar jy nou is nie?

Gebed (ou weergawe van liedboek 543)

Here Jesus ek is klein, swak onkundig en onrein. Laat my grootword tot U eer. Laat my daagliks van U leer. O Jesus neem my, O Jesus lei my, O Jesus sterk my, en vorm my tot U eer.

Heiland laat my nooit vergeet, dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, bly U Here my naby. O Jesus neem my, O Jesus lei my, O Jesus sterk my, en vorm my tot U eer.

Gedagte vir die dag | Vrydag 6 November 2020

Jesaja 55:8-9.My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

In die Bybelse tyd het mense afbeeldings van God gemaak in ’n poging om ’n greep op God te kry.  Hulle het probeer om iets van die goddelike in hulle midde te hê wat hulle kon sien en vir hulle as ’n troos kon dien.  ’n Mens het begrip daarvoor, omdat ons vandag daardie selfde behoefte het.  Waarom was die maak van afgode dan in die Bybelse tyd so streng verbied?  Omdat ons nie vir God in ons eng menslike idees, konsepte en verwagtinge kan vasvang nie. Daarvoor is God te groot. Daarom is afgode nog steeds in ons ons tyd ’n groot uitdaging.  Kom ons gee God die ruimte om waarlik God te wees en toe te laat dat Hy in hierdie dag ons denke, verwagtinge en gedrag oop breek.

Gebed (liedboek 509)

Op berge en in dale, en oral is my God. Waar ons ook telkemale mag swerwe daar is God! Waar ons gedagtes swewe of styg ook daar is God, omlaag en hoog verhewe. Ja, oral is my God!

Hy het die aarde en hemel geskep aan die begin. Hy laat ons oor die lewe vanuit sy Woord besin. Wanneer ons denke doodloop en ons nie verder weet, as ons verval in wanhoop, is God tot hulp gereed.

Gedagte vir die dag | Donderdag 5 November 2020

Matteus 19:23-27.  Jesus het toe vir sy dissipels gesê: “Dit verseker Ek julle: ‘n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom.” Toe die dissipels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê: “Wie kan dan gered word?” Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” Toe sê Petrus vir Hom: “Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal ons daarvoor kry?”

Dit is opmerklik dat Jesus homself  verskeie kere in die Bybel sterk teenoor mense wat ryk is,  uitgespreek het. Dit het selfs die dissipels geweldig ontstel. Wat rakende rykdom het Jesus dan so diep gegrief?  Dit het waarskynlik te doen met die realiteit dat geld en sukses maklik kunsmatige en vals ruimtes skep waarbinne mense tuiskom. Dit dien nie die belange van God se koninkryk, wat veel wyer strek nie. Nou is die uitdagende vraag: Praat Jesus hier met my? Jesus roep ons tot ’n matige en dankbare lewe.  Wanneer is genoeg, genoeg en hoe praat die Here met jou in hierdie teks?  Ons bid dikwels baie vinnig die volgende gebed rondom die etenstafel, “en Here wees met die mense wat minder bevoorreg is”. Ons bid dat die Here by die wat minder bevoorreg is sal wees, maar God het ons in hulle midde geplaas om self daar te wees. Wat ons elkeen se verantwoordelikheid is, moet ons daagliks vir onsself uitmaak.

Gebed (liedboek 528)

Leer my U wil Heer, u plan vir my; laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer in U werk. As ek dan swak is, maak U my sterk. U gee u gawes net soos U wil; almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u Gees my, breekbare kruik, dat U my orals nuttig gebruik.

Gedagte vir die dag | Woensdag 4 November 2020

1 Korintiërs 2:16.  Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus.

’n Mens se brein is alewig besig om gebeurtenisse en ervarings om jou, te weeg en te beoordeel. Ons is voortdurend met probleemoplossing besig en daar is mos oorgenoeg probleme wat ons snags laat wakker lê en soveel gebeure wat ons nooit sal verstaan nie. Paulus gee aan ons as gelowiges, ’n dieper insig in hierdie realiteit. God se Gees skuif op bepaalde maniere onder ons denke en gevoelens in en bring ons tot insigte wat nie maklik in woorde omskryf kan word nie, maar wat deur geloof, hoop en liefde prakties in ons lewe gestalte kry.  Bevind jy jouself in die frustrerende situasie waar probleme alewig jou lewe oorheers?  Vind dan jou sekuriteit en rus in die bekende woorde van Paulus in Romeine 8:26-27. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges”.

Gebed (Liedboek 436)

Herskep o Gees, laat leef o Gees, laat kom die koninkryk met mag, laat mense tot aanbidding kom, oorreed deur U oortuigingskrag. Herskep, o Gees, laat ons herleef, maak wakker elkeen in U kerk. Laat ons uit God se liefde leef, en dankbaar waak en bid en werk.

Gedagte vir die dag | Dinsdag 3 November 2020

2 Korintiërs 2:14.  Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan

Vandag, 3 November, is ’n baie belangrike dag in die geskiedenis van ons wêreld. Die Amerikaanse presidentsverkiesing vind vandag plaas midde-in baie uitdagende tye wat ook daardie supermoontheid teister. Wanneer ’n presidentsverkiesing in Amerika, een van die grootste moonthede oor die wêreld heen,  plaasvind dan word die fokus weer opnuut op die korrekte verstaan van leierskap geplaas. Amerika moet nou ’n leier kies wat hul nasie deur geweldig baie krisisse en uitdagings moet navigeer.

Gedurende die afgelope jaar, waarvan die grootste gedeelte lam gelê is deur die koronavirus-pandemie en die gepaardgaande grendeltyd, is daar baie gepraat oor leierskap. Goeie leiers wat hul volgelinge effektief deur die storm begelei en ander wat totaal afwesig is of hulself midde-in die krisis verryk.

Ons wêreld is desperaat om leiers  te sien wat aangeraak is deur die nood van die mense wie hulle moet lei. Leiers, wat in die taal van Paulus in ons teksgedeelte, die welriekende aroma, of die wierook in ’n onwelriekende wêreld moet wees. Leiers wat ’n verskil maak en wat invloed het!  Leiers wat soos Jesus dien, selfloos hul skouer onder diegene wie hul lei ingooi, om te help, op te hef en te begelei en deur storms te navigeer!

Sulke leiers kan inderdaad beskryf word as die aroma van Christus. Die wierook wat deur Christus vir God gebrand word en wat so ons wêreld ’n beter plek maak.


Gebed

Here ons bid vir leiers wêreldwyd . . .  leiers wat bereid is om selfloos ander te dien, soos wat U gedien het. Amen.

Gedagte vir die dag | Maandag 2 November

Handelinge 1:8.  Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.

Ek skryf vanoggend hierdie dagstukkie op Vosburg, diep in die Groot-Karoo. Die Karoo is droog, maar daar is tog tekens van hoop en reën en dit bly steeds vir my persoonlik, een van die mooiste plekke op aarde.

Saam met my, in Vosburg, is ’n span van 30 ywerige, jongmense wat uitreik na die plaaslike bruin gemeenskap van Vosburg, maar ook na die dorp se inwoners en die boere in die gemeenskap. Ek is weereens so bemoedig deur die diensbaarheid en ywer van hierdie klompie jong dissipels van Jesus Christus. Hulle  optrede, hoe hulle met die kinders speel, hoe hulle hoop bring en van soggens tot laat saans hulle absolute beste gee om getuies van Jesus Christus te wees, is werklik inspirerend.

Selfs tydens dié moeilike jaar met grendeltyd en ander uitdagings offer die jongmense hulle enigste vakansie van die jaar op, om hierheen te kom en te midde van die Karoo-hitte te dien,  omdat hulle glo dat die Here wat hulle volg,  hul ernstig in sy woord versoek het om dit te doen.

Ja, hulle is getuies, nie net uitreikers nie. Hulle getuig van ’n God wat deur Jesus Christus waar geword het in hul eie lewe. Hulle getuig van die vreugde wat gepaard gaan met die verbintenis van hul Verlosser, Jesus Christus. Hulle getuig van dit wat Jesus in hulle harte rakende ander mense laat gebeur het. Hulle deernis, hulle omgee vir ander in nood, spesifiek dan hier, die nood in die Karoo met sy eiesoortige probleme soos droogtes, hooploosheid en armoede. Hier wil hulle getuies wees van ’n God wat hoop bring en ’n God wat liefhet en omgee.

Vriende, hoe vaar elkeen van ons wat nou hierdie dagstukke lees, of daarna luister, in die verbanv? Hoe vaar ons elkeen as getuies? Getuig ons, deel ons, vertel ons nog die beste nuus ooit . . . die nuus wat nooit ounuus raak nie. Die nuus dat Jesus omgee, liefhet, verlos, uithelp? Getuig ons van dié Een wat ons eie lewe kom verander het? Hy het vir ons ’n nuwe lewensdoel, sin en hoop  vir ons lewens gevestig. Of val ons dalk in by ’n koor wat elke dag getuig oor hoe sleg alles rondom ons is en hoe alles vergaan? Is jy ’n getuie….? Waarvan getuig en oor wie getuig jy…..?

Die wêreld is despreraat om die getuienis van Jesus se volgelinge te hoor, omdat dit die beste nuus is wat die wêreld kan verander!

Gebed

Here, ek faal so baie in die uitvoering van U groot opdrag. Dankie, dat U vanoggend in hierdie teksvers ook vir my belowe, dat U vir my krag sal gee, die krag van die Heilige Gees, om my te help om ’n getuie van U in ons wêreld te wees. Amen.

 

Gedagte vir die dag | Sondag 1 November 2020

Levitikus 19:2. Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: “Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig.”

Gister het ons aandag gegee aan die onbeskryflike driemaal-heiligheid van God. Dié een wat alle tye oorspan!  Ons het toe gesien dat heiligheid is een van God die Almagtige se besondere eienskappe. Hy is dit in Homself, en hierdie heiligheidstatus van God word dan ook veral in Levitikus vir sy volk as die sogenaamde heiligheidskode voorgeskryf.

God se volk, ontvang die opdrag om op grond van God se heiligheid, ook heilig te wees. Hulle moet onderskeibaar anders wees, in hul optrede, lewens, verhoudings en lewensuitkyk.  Hulle moet daagliks deur hulle leefwyse iets van die heiligheid van God illustreer. Hul heiligheid beteken dan ook dat hulle anders moet lewe as mense wat God nie ken nie, omdat hulle eksklusief aan God behoort.

Petrus volg dit op in sy eerste brief waar hy met gemeentelede, volgelinge van Jesus, praat.  Hulle ontvang ook dieselfde opdrag tot heiligheid, gegrond en gemotiveerd deur God se heiligheid. Tussen ongelowiges in die verskillende provinsies in klein Asia, moet hulle heiligheid hulle juis as volgelinge van Christus onderskei.  Dit is dan ook nie allereers morele en etiese heiligheid soos byvoorbeeld onsedelikheid nie, maar dit impliseer dat hulle deur God geroep is en afgesonder is om eksklusief aan Hom te behoort.

Ja hierdie, soms vreemde status van heiligheid, word ook ons status! Die eienskappe waaraan ons uitgeken moet word in ons eie moderne wêreld, ons omgewing en leefwêreld. Geroep, en afgesonder vir diens aan God!  Dikwels word “heiligheid” spottenderwyse gebruik wanneer dit verwytend of vermakerig gesê word: “ag jy probeer jou heilig hou”, of “dis nou ’n regte holy Joe daardie.”

Vriende, is ons onderskeibaar anders in ’n wêreld, of omgewing wat nie aan God behoort nie? Onderskei die feit dat ons ’n heilige God aanbid en  wat dieselfde kwaliteit van heiligheid aan ons voorskryf, ons daaglikse lewenswyse?

Gebed

Here, help ons om soos U, in alles heiligheid na te streef. Sodat ons in alles in die wêreld kenbaar sal wees as mense wat vir God afgesonder is. Amen

Gedagte vir die dag | Saterdag 31 Oktober 2020

Openbaring 4:8: “Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

God oorspan alle tye! Gister, vandag en môre, die verlede, hede en toekoms, want Hy is die een wat was, en is, en wat kom. Vriende dit is die refrein wat oor en oor deur die hemelse wesens wat vir God aanbid in Openbaring 4 gesê is, sonder ophou!

Dit laat ons ook dink aan die engele voor die troon in Jesaja 6. Hemelse wesens wat totaal oorweldig was deur die Heiligheid van God, in wie se teenwoordigheid hulle hulself bevind het.

Heilig, heilig, heilig – voltallig heilig. Dit is hoe die persoon op die troon omskryf word. Heilig… anders… nie vasgevang in menslike beperkinge nie, volledig aanbiddelik. Sy identiteit, Sy Naam: “Die Here God, die Almagtige!” Soos Johannes Hom ook vroeër in die brief in Openbaring 1:8 beskryf het waar Hy homself noem: “die Alfa en die Omega, die Here, die een wat was, wat is, en wat kom”

Watter ongelooflike troos lê daar nie vir ons in hierdie identiteitsomskrywing van God nie!  Hy is onmeetbaar aan menslike en wêreldse standaarde.  Hy is heilig, sonder vlek of rimpel, en Hy is almagtig!  Alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan Hom. Dan ook . . . Hy, in Sy heiligheid en almag, oorspan alle tye. Hy was daar in ons verlede om ons te skape en aan ons te voorsien en ook om ons verlossing in Jesus Christus te bewerkstellig, en ons tree vir tree te begelei. Hy is ook in die hede . . . Hy is nou vir ons Immanuel, God met ons, hier by ons te midde van al ons huidige situasies, en deel van ons daaglikse lewensreis!  Maar Hy is ook ons toekoms, die Omega, die een wat kom. Die een wat die fokus van ons hoop kan wees.

Gebed

Kom ons val op ons knieë en bid saam: “Heilig, heilig, heilig is die Here die God, die almagtige. Hy wat was, en wat is en wat kom!  Maranatha, kom Here Jesus, Amen.

 

Gedagte vir die dag | Vrydag 30 Oktober 2020

Klaagliedere 3:21-24: “Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: “Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom”.

Is daar lig aan die einde van die tonnel? Of het my persoonlike slegte ervarings gedurende 2020 asook dié oor die res van die land en wêreld heen, ons so diep getref, dat ons voel soos die negatiewe spreekwoord lui: “Die enigste lig aan die einde van die tonnel, is die lig van ’n aankomende trein!”

Ons het gister stilgestaan by die hartverskeurende Klaagliedere van Jeremia en sy desperate uiting in hoofstuk 3:18 : “Ek het gedink dit is klaar met my, en met my hoop op die Here.”

Ons het toe nagedink oor hoe dit tot ons spreek en veral tot ons eie vlakke van hoop.  Is ‘n mens se persoonlike uitdagings en krisisse nie dalk stelselmatig besig om my hoop in God te elimineer nie!

Jeremia moes ook introspeksie toepas om tot by die antwoord te kom. Hy moes weer die wonderlike waarhede van sy geloof en sy verhouding met God af stof en daarin weer die oplossing vir sy hopeloosheid herontdek! Luister hoe mooi dit in ons teks gedeelte omskryf word. Hy sê: “Hy het alles, m.a.w. dit wat hy glo, weer ter harte geneem en daarom bly hy hoop!“ Die inhoud van sy kennis van God asook sy ervaring van God en hoe God hom bygestaan het, het hom laat bly hoop.

Vriende, verder kon hy dit met groot oortuiging uitroep: “Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut, U trou is groot. Ek het gesê die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.”

Ons moet weereens baie eerlik met onsself wees deur te vra: “Is hierdie ook die geloofs-vashouplekke waar ek myself nou bevind? Kan ek ook sê dat ek bly hoop in die Here en dat ek weet dat ek nie sal vergaan nie omdat hy my liefhet. Omdat ek ervaar dat daar geen einde aan sy omgee vir my is nie, dat dit elke oggend nuut is. Ek weet en ek glo, God se trou ook in my eie lewe, is groot. Daarom kan ek vir myself sê: “Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.

Gebed

Here, ek sal alles wat ek glo oor U weer ter harte neem, en daarom sal ek bly hoop. Ek sal bly hoop, omdat U my lewe is. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

1 16 17 18 22