Serpe en musse

Die gemeentebreigroep brei volstoom aan musse en serpe wat tydens die winteruitreike aan minderbevoorregte kinders en bejaardes uitgedeel word.  Van een bol wol @ R25, kan een serp, of twee musse gebrei word.  Jy kan vanoggend ’n serp of musse borg, deur ’n bydrae by die breigroep se tafel in die voorportaal van die kerk of kleinsaal te maak.  Bydraes kan ook per EFT na ABSA-tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, oorbetaal word, of d.m.v.  SnapScan – gebruik SERPE as verwysing.