Projekte

Stellenberg-gemeente is by verskeie projekte in die plaaslike omgewing asook elders betrokke

Plaaslik word die volgende projekte ondersteun:

 • Kosprojek

Die gemeente se kosprojek verleen reeds die afgelope 22 jaar uitkoms aan gesinne en organisasies wat voedselnood beleef. Ons samel maandeliks bydraes van niebederfbare kosprodukte vir die projek in.  Bydraes word altyd voor of op die laaste Dinsdag van die maand ingesamel. Donderdae word groot besendings kos in die Grootsaal verpak en na onderskeie huishoudings en organisasies versprei. Ongeveer 30 gesinne word maandeliks vanuit die kosprojek ondersteun. Kontantbydraes kan elektronies oorbetaal word, of by die kerkkantoor inbetaal word.  Elektroniese bydraes kan na ABSA Tjekrekening, 145 058 0011, takkode 632005, gebruik KOSPROJEK as verwysing.

 • Ruyterwacht Sentrum vir seniors

Die Ruyterwacht sentrum vir seniors bedien ongeveer 300 hulpbehoewende bejaardes in Ruyterwacht. Die diens sluit twee gesubsidieërde etes per week asook die voorsiening van basiese gesondheidsdienste in. Stellenberg se omgeetrust het in 2010 ‘n eiendom in Ruyterwacht aangekoop om bejaardes in dié gemeenskap se behuisingsnood aan te spreek. Kontakpersoon: Margaret Olivier 021 534 3090.

 • Shiloh Kinderhuis

Stellenberg-gemeente het as vennote van Shiloh betrokke geraak by die oprigting van ‘n kinderhuis in Kraaifontein. Die kinderhuis akkomodeer 10 kinders en funksioneer as ‘n satelliet van Durbanville kinderhuis. Lidmate wat betrokke wil raak by dié projek kan gerus ‘n kind “aanneem” en hom/haar dan bederf op hulle verjaarsdae, of sakgeld, of klere volgens die kind se behoeftes voorsien. Kontakpersoon: Simon Schaaf 082 932 4292 / www.shiloh.org.za

 • Sopkombuis in Delft

’n Sopkombuis word weekliks op Donderdae in Delft aangebied. Die sopkombuis is grootliks gemik op die bediening van kinders. Sop word deur lede van die gemeenskap gekook en uitgedeel terwyl die bestanddele deur die gemeente voorsien word. Spanne jongmense besoek ook weekliks die sopkombuis om ‘n geestelike boodskap aan die kinders te besorg. Bydraes vir die sopkombuis in die vorm van bestanddele of kontant is baie welkom.  Kontak gerus die jeugkantoor by [email protected]/021 975 1044 met enige navrae.

 • Noot-vir-Noodfonds

Vanuit die Noot vir Noodfonds word hulp aan lidmate, of instansies in finansiële krisisse voorsien. Kontantbydraes kan inbetaal word in die gemeente se rekening.  Dui asseblief by verwysing aan dat dit vir Noot-vir-Noodfonds is.  Absa, tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005.  Gebruik Noot-vir-nood as verwysing.

 • Klipheuwel créche

Stellenberg-gemeente ondersteun ‘n créche en pre-primêre skool in die informele nedersetting van Klipheuwel.

 • Sokhanya Bybelskool

Stellenberg-gemeente is sedert die ontstaan van dié Sokhanya Bybelskool in 1992 by dié merkwaardige projek betrokke. Dr. Danie van Zyl het as teologie dosent met verskeie kerke in veral swart gemeenskappe kontak gemaak en kerkleiers se gebrekkige Bybelkennis en beperkte opleiding het hom toenemend opgeval. Die Sokhanya Bybelskool is in die lewe geroep waar lidmate en predikante opleiding in hulle moedertaal kan ontvang. Dr. van Zyl bied Bybelskoolklas weekliks in Ou Kruispad, Gugulethu, Site B Khayelitsha en die ou deel van Khayelitsha aan. Die kursus word oor ‘n drie jaar siklus aan leraars en oor twee jaar aan lidmate versprei. Aan ongeletterde studente word alles mondelings oorgedra. Tot 90 studente woon jaarliks die Bybelskool by en ‘n korrespondensie kursus word aan tot 100 leerders regoor die land aangebied. Lees gerus die jaarverslag en bly op hoogte van die nuutste verwikkelinge.

Projekte in verder geleë gemeenskappe

 • Créche in Prins Albert

Nadat ons vir etlike jare na die minderbevoorregte gemeenskap van Prins Albert uitgereik het het dit vir ons duidelik geraak dat daar ‘n groot behoefte aan formele versorging vir jong kinders bestaan.

 • Groentetuinprojek in Mavusa.

Nadat ‘n boorgat gesink is kon ons die gemeenskap help om groentetuine op die been te bring wat die plaaslike gemeenskap van noodsaaklike voedselbronne voorsien.

 • Bakkery in Vosburg. 

Die bakkery skep nie alleen werksgeleenthede nie, maar voorsien brood aan die plaaslike inwoners.

 • Kampe vir minderbevoorregte kinders

Kinders uit karoodorpe en elders word jaarliks na die kamp vir minderbevoorregte kinders wat in Desember by die Apostelbattery kampterrein in Llundadno aangebied word, genooi.  Die vestiging van gesonde waardestelsels en die ontwikkeling van leiers is die fokus van die kamp.