Projekte

Projekte

Stellenberg Omgeehuis

Stellenberg-gemeente bedryf in samewerking met Echo-jeugbediening ‘n Omgeehuis vir meisies en jong vroue.  Die Omgeehuis is veral daarop gemik om jong skoolverlaters te ondersteun totdat hulle selfstandigheid bereik.  Veral meisies wat in kinderhuise groot geword het en op 18 jarige ouderdom die kindershuis moet verlaat, het dikwels nie goeie ondersteuningstrukture nie en die Omgeehuis kan dan aan hulle ‘n tuiste en mentorskap bied.  Kontak Milda Brits by milda@stellenberg.co.za indien jy by die projek betrokke wil raak.

Sokhanya Bybelskool

Stellenberg-gemeente is sedert die ontstaan van dié Sokhanya Bybelskool in 1992 by dié merkwaardige projek betrokke. Dr. Danie van Zyl het as teologie dosent met verskeie kerke in veral swart gemeenskappe kontak gemaak en kerkleiers se gebrekkige Bybelkennis en beperkte opleiding het hom toenemend opgeval. Die Sokhanya Bybelskool is in die lewe geroep waar lidmate en predikante opleiding in hulle moedertaal kan ontvang. Dr. van Zyl bied Bybelskoolklas weekliks in Ou Kruispad, Gugulethu, Site B Khayelitsha en die ou deel van Khayelitsha aan. Die kursus word oor ‘n drie jaar siklus aan leraars en oor twee jaar aan lidmate versprei. Aan ongeletterde studente word alles mondelings oorgedra. Tot 90 studente woon jaarliks die Bybelskool by en ‘n korrespondensie kursus word aan tot 100 leerders regoor die land aangebied. Lees gerus die jaarverslag en bly op hoogte van die nuutste verwikkelinge.

Ruyterwacht Sentrum vir seniors

Die Ruyterwacht sentrum vir seniors bedien ongeveer 300 hulpbehoewende bejaardes in Ruyterwacht. Die diens sluit twee gesubsidieërde etes per week asook die voorsiening van basiese gesondheidsdienste in. Stellenberg se omgeetrust het in 2010 ‘n eiendom in Ruyterwacht aangekoop om bejaardes in dié gemeenskap se behuisingsnood aan te spreek. Kontakpersoon: Anette Bekker 021 534 3090.

Shiloh Kinderhuis

Stellenberg-gemeente het as vennote van Shiloh betrokke geraak by die oprigting van ‘n kinderhuis in Kraaifontein. Die kinderhuis akkomodeer 10 kinders en funksioneer as ‘n satelliet van Durbanville kinderhuis. Lidmate wat betrokke wil raak by dié projek kan gerus ‘n kind “aanneem” en hom/haar dan bederf op hulle verjaarsdae, of sakgeld, of klere volgens die kind se behoeftes voorsien. Kontakpersoon: Simon Schaaf 082 932 4292 / www.shiloh.org.za

Sopkombuis in Delft

’n Sopkombuise word daagliks in Delft aangebied. Die sopkombuis is grootliks gemik op die bediening van kinders. Sop word deur lede van die gemeenskap gekook en uitgedeel terwyl die bestanddele deur die gemeente voorsien word. Spanne jongmense besoek ook weekliks die sopkombuis om ‘n geestelike boodskap aan die kinders te besorg. Bydraes vir die sopkombuis in die vorm van bestanddele of kontant is baie welkom.  Kontak gerus vir Milda Brits by milda@stellenberg.co.za

Noot-vir-Noodfonds

Vanuit die Noot vir Noodfonds word hulp aan lidmate, of instansies in finansiële krisisse voorsien. Kontantbydraes kan inbetaal word in die gemeente se rekening.  Dui asseblief by verwysing aan dat dit vir Noot-vir-Noodfonds is.  Absa, tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005.

Kosprojek

Die gemeente se kosprojek verleen reeds die afgelope 22 jaar uitkoms aan gesinne en organisasies wat voedselnood beleef. Bydraes vir die kosprojek word altyd op die laaste Dinsdag van die maand in die gemeente ingesamel. R14 000 se kos word bykomend tot die insameling aangekoop. Donderdae word groot besendings kos in die Grootsaal verpak en na onderskeie huishoudings en organisasies versprei. Ongeveer 20 tot 24 gesinne word maandeliks vanuit die kosprojek bereik en bydraes word ook gegee vir Huis Olivier en Huis Uitsig (tuiste vir kwadrupleë), sopkombuise in Bloekombos, Delft & Phillipi, Bellville nagskuiling, Tehillah créche en 12 oud-Stikland pasiënte. Indien jy graag ‘n bydrae tot die kosprojek wil maak kan jy jou bydrae by die kosprojekinsamelaar in wyke, of by die kerkkantoor afgee. Kontantbydraes kan elektronies oorbetaal word (kosprojek+van as verwysing), of by die kerkkantoor inbetaal word.