Kerkraadsbesluit rakende die inrigting van eredienste en kategese

Einde November is die formaat van eredienste in die kerk, asook die kleinsaal, oor drie Sondae, op ’n sogenaamde “proeflopie” gewysig.  Laerskoolkinders het die erediens na ongeveer 25 minute verlaat en dan by hulle kategesegroepe ingeskakel.  By die gesinsdiens in die kleinsaal, voor die kinders die erediens verlaat het,  was daar ’n spesifieke kindermoment en by die oggenddiens in die kerk is ’n soortgelyke gesinsmoment aangebied.

Ons kategeseleiers het ook die aanbieding van kategese vernuwe en baie moeite gedoen om nuwe energie in die onderskeie graadgroepe te skep.  Tydens die proeflopie het die kategese dan om 10:15 klaar gemaak.

Vraelyste: Op Sondag 24 November is vraelyste aan ouers, kategete, kinders en ander lidmate beskikbaar gestel sodat die aanpassings geevalueer kan word. Na aanleiding van die evaluering het die kerkraad die volgende besluit:

  • Alhoewel daar baie positiewe terugvoering rakende die proeflopie ontvang is, is die kerkraad nie daarvan oortuig dat daar van die bestaande erediensmodel afgewyk moet word nie.
  • Die kerkraad het groot waardering vir die feit dat dit vir ouers belangrik is om saam met hulle kinders ’n erediens by te woon (veral die gesinsdiens). Daarmee saam is die unieke karakter van die gesinsdiens ook ’n kleinood wat gekoester moet word.
  • Geen verandering sal dus aan die eredienste se formaat of die kategesesisteem gemaak word nie. Die tydsduur van eredienste sal oordeelkundig ingerig word met inagname van kategese wat na die erediens volg.
  • Die Annibrand Juniorgroepe (kategese) sal na afloop van die erediens aangebied word.
  • Die nuwe inisiatiewe wat tydens die proeflopie by die aanbieding van kategese geïmplementeer is, sal behou word.
  • Die eredienskommissie, in oorleg met die predikantegroep, sal besin oor hoe die oggenddiens in die kerk kinder- en gesinsvriendelik ingerig kan word.

Die kerkraad wens lidmate ’n aangename en baie geseënde Kersgety toe.

 

Ds. Callie Visagie

Namens kerkraad