Finansies stel ons in staat om op te bou en uit te bou

Deur: Danie Claassen*

In ’n vorige bydrae het ons aan lidmate verduidelik hoe Stellenberg-gemeente se begrote inkomste saamgestel word.  Die grootste enkele bron van bydraes is die maandelikse dankoffer (47% van begrote inkomste).  Tans dra ongeveer 600 lidmate (uit die 4 342 lidmate wat aangedui het dat hulle by Stellenberg wil inskakel) op ’n maandelikse basis by tot die werksaamhede van die gemeente.  Vir die vyf maande vanaf 1 Maart tot 31 Julie 2019 staan ons by 97% van die begroting ten opsigte van hierdie bron van inkomste.  Skakel gerus met die kerkkantoor indien u meer inligting oor ons debietordersisteem verlang, of u bydrae wil hersien.

Ons het ook vroeër onderneem om meer inligting te deel rakende die drie uitgawekategorieë van die begroting, naamlik – UITBOU (fokus na buite), OPBOU (fokus binne die gemeente – beide vir die jeug en vir belydende lidmate) en ONDERSTEUNING (administrasie en eiendomme).  Daar word beplan om die begrote inkomste van R10.7 miljoen vir die 2020-boekjaar soos volg te spandeer:

  • Uitbou: Alle aksies buite die gemeente (sluit sinodale bydrae, ondersteuning van medewerkers eksterne projekte in)  32%
  • Opbou: Jeug (bediening van skoolgaande en voorskoolse kinders, asook tieners, administrasie deur die jeugkantoor, kampe, ens.)  13%
  • Opbou: Belydende lidmate (bediening van volwassenes deur eredienste, toerusting, ondersteuning aan lidmate, ens.)  27%
  • Ondersteuning: Administrasie/Eiendomme (administratiewe uitgawes, personeel, instandhouding van eiendomme, versekering, ens.)  28%

Voorafgaande samestelling bevestig ook dat ons ernstig is met ons doelwit dat ongeveer ’n derde van die totale besteding na buite gerig moet wees.  Inligting oor die verskillende aksies waarby die gemeente betrokke is, word gereeld aan die gemeente deurgegee.

Vir die jaar tot op datum beloop die werklike uitgawes ongeveer 70% van die begrote bedrag – die omsigtige aanwending van fondse ondersteun die dissipline in die kerkkantoor om elke rand met die nodige beplanning en sorg te spandeer.

Baie dankie vir u bydrae en betrokkenheid by die Stellenberg-gemeente.

*Danie Claassen in die voorsitter van die gemeente se finansiële kommissie.