Ekologiekompetisie

Hier is die voorstelle wat ons vir die Ekologiekompetisie ontvang het:
  1. Plastiekinkopiesakke:

Verskeie persone het hieroor voorstelle gehad, wat onder andere insluit die gebruik van groot papier inkopiesakke, wat gelyktydig ook vir nat vullis sakke gebruik kan word. Daar kan moontlik met ’n handelaar onderhandel word, om groot papiersakke met die gemeente se logo en “groen projek” daarop te laat druk en dit dan goedkoper aan lidmate beskikbaar stel. Daar is ook baie voorstelle om tydens die feesmark plastieksakke met papiersakke te vervang en ook besoekers aan te moedig om hulle eie sakke vir inkopies saam met hulle feesmark toe te bring.

  1. ’n Groen-rally:

Die jeugkantoor en kinderbediening het voorgestel dat ’n groen-rally vir gesinne gereël word. Die rally op ‘n Saterdag/Sondag sal deelnemers na verskeie punte met diensprojekte soos vullisverwydering, bome plant, ens. neem.  Gesinne wat aan die rally deelneem kan bepaalde take aan verskillende gesinslede by die onderskeie dienspunte toeken.

  1. Polistireenkoppies:

By geleenthede soos bv. Pinkster moet ons die bediening van sop in polistireenkoppies geleidelik met glasbekers begin vervang, of lidmate kan aangemoedig word om hul eie bekers/koppies na sulke geleenthede te bring, sodat daar nie meer van polistireenkoppies gebruik gemaak word nie.

  1. Stap weer kerk toe:

Daar was vroeër jare ’n goeie tradisie in Stellenberg om vir sekere geleentheid kerk toe te stap. Hierdie tradisie kan hervat word.  Die gedagte is dan dat gesinne/enkelinge wat gemaklik kan stap en binne ’n 2km radius van die kerkgebou af woon, twee oggende per maand kerk toe stap. Dit sal sommer die parkeerprobleme ook aanspreek.

  1. Sonkrag:

Daar was verskeie voorstelle in dié verband gewees.  Lidmate moet aangemoedig word om geleidelik na sonkrag vir huishoudelik gebruik oor te skakel. Daar is ook ’n baie goeie gespesifiseerde voorstel oor die vervanging van die huidige elektrisiteitsvoorsiening by die kerkgeboue, met sonkrag.

6. Gemeenskaplike skoonmaak en opruimingsprojekte:

Die voorstel lui dat die gemeente se blokindelings volgens woonareas verantwoordelikheid vir sekere areas in hulle onmiddellike omgewing soos bv. parke, vleie en riviere, aanvaar. ’n Organiseerder word dan vir elke blok aangestel wat vir die beplanning en implementering van projekte verantwoordelikheid aanvaar. Dit sluit die skoonmaak van die blok en die verwydering van alle besoedeling in.

  1. Ecobricks:

Dit is ‘n opwindende projek wat ook deur verskeie skole gedryf word.  Elke huishouding versamel en vul 2 liter-koeldrankbottels met nie-herwinbare plastiek items.  Die inhoud van die bottels word dan gekompakteer om uiteindelik ecobricks te vorm. Die “bakstene” kan by die kerk afgelewer word en op die terrein gebruik word vir projekte, of dit kan aangewend word vir die bou van mure en skerms by uitreikprojekte.   Daar is baie goeie idees op youtube beskikbaar oor die projek.

  1. Bewusmaking:

Verskeie inisiatiewe kan geneem word om by ons skole in die omgewing en buurskole buite die omgewing bewustheid rakene natuurbewaring en die ekologie te skep.

9. Ekologieklub:

Daar is ’n voorstel dat die gemeente ’n ekologieklub vir lidmate stig, wat al die voorstelle kan verwerk en ook moontlik implementeer. Die klub kan groei deur ander gemeentes te betrek en ’n groot impak in ons breër omgewing bewerkstellig.

  1. Spekbome:

Wat van 5000 spekbome in 2020?  Alle lidmate kan uitgedaag word om spekboompies tuis te kweek. Die boompies kan dan in ander gemeenskappe met min plantegroei geplant word.

11. Multihouer herwinningsfasiliteit:

’n Herwinbare houer kan op die kerkterrein aangebring word waar lidmate hul herwinbare afvalmateriaal kan stort. Die materiaal kan weer aan herwinningsbesighede verkoop word.

  1. Uitbreiding van groentetuine en die moontlikheid van ’n gemeenskapstuin:

’n Gemeenskapstuin op die kerkterrein.  Die trekkerband-tuinprojek van die Kweek-vir-die-Here-span  kan weer afgestof word en lidmate kan aangemoedig word om tuine in die trekkerbande te maak.

  1. Pretdraf of bergfiets wedren:

’n Pretdraf, of -stap in die natuur kan mense weer opnuut bewus maak van die wonder van die natuur en weer ‘n nuwe waardering vir ons omgewing skep.