Einde van die boekjaar – so lyk die geldsake

Deur: Danie Claassen*

Einde Februarie is die afsluiting van die gemeente se boekjaar en ek deel graag ’n paar gedagtes rakende die huidige stand van die gemeente se finansies:

  • Die Tiendemaandinsameling wat loop tot einde Februarie, staan tans op R1 277 060, teenoor die begrote bedrag van R1 850 000; dus R572 940 onder die begroting.
  • Ons is ongeveer R100 000 onder ons begroting ten opsigte van bankkollektes, maar die maandelikse dankoffers is min of meer in ooreenstemming met die begroting.
  • Hierteenoor het die baie suksesvolle feesmark R425 000 bo die begroting presteer.

Alhoewel die netto-posisie aan die inkomstekant op hierdie stadium ongeveer R300 000 onder die begroting is, is ons baie dankbaar vir elke lidmaat se bydrae gedurende die jaar, desondanks uitdagende ekonomiese en dalk ook persoonlike omstandighede.

Om te voorkom dat die gemeente met ’n tekort afsluit, het die kerkraad gedurende die loop van die boekjaar sekere stappe rakende uitgawes geneem:

  • Twee poste wat vakant geraak het, naamlik die Bestuurder Administrasie en die Veldwerker vir uitreikprojekte, is nie gevul nie, maar alternatiewe reëlings is hieromtrent getref.
  • Kommissies is aangemoedig om krities na begrote uitgawes te kyk alvorens geld spandeer word.

Deur bogenoemde aksies is besparings bewerkstellig en behoort dit ons te help om, sonder dat die werk van enige kommissie ernstig benadeel is, die boekjaar nie té ver van gelykbreek af te sluit nie.  Daarvoor is ons die personeelkorps baie dankbaar.

Wat die nuwe boekjaar betref, is eerstens besluit om die gemeente-inkomste meer konserwatief te benader en aan te wend.   Voorts moet alle kommissiebegrotings weer krities bekyk word ten einde te verseker dat die klem op die aanwending van fondse op geïdentifiseerde voorkeurprojekte sal val.  Dan moet ons ook deurlopend sensitief wees vir die groei in ons personeelrekening en sal wanneer poste vakant raak met aftredes en bedankings, oor moontlike besnoeiing besin.

Ons benader alle besluite en aksies in absolute afhanklikheid van die Here en besef maar alte goed die waardheid van Spreuke 16:9: “ ’n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.”

Baie dankie dat jy ook saam met ons op Stellenberg-gemeente se pad loop.

 

*Danie Claassen is die voorsitter van die gemeente se finansiële kommissie.  Hy het jarelange ervaring in die amp en is voltyds in diens van Sanlam.