Die kerk moet dringend aanpas by die Covid-19-samelewing

Deur: Ds. Callie Visagie

Die ongekende ontwrigting wat die koronapandemie op byna elke vlak van die samelewing veroorsaak, impliseer dat ons voorwaar sal kan praat, nie net van n.C.  as aanduiding van na Christus nie, maar ook v.C. en n.C. met verwysing na vóór die Covid-19-pandemie en ná die Covid-19-pandemie.

In ons gemeentebelydenis spreek ons die wyse waarop ons wil leef, uit: Nader aan God, nader aan mekaar, om voortdurend te vernuwe en ’n verskil in die wêreld te maak.   In ’n onlangse artikel deur Eben Human op Netwerk24, verwys hy na die aanpasbaarheid van verskillende spesies oor lang tydperke heen en spesifiek na die luiperd wat ’n voorbeeld is van die dier wat dit waarskynlik die beste reggekry het.  Afhangende van die natuurlike omgewing en die area tot hulle beskikking vir jag, pas hierdie katsoort hom aan.  In die Krugerwildtuin is mannetjies se gewig gemiddeld 58 kg teenoor die 35 kg van mannetjies in die Wes-Kaap.   Eersgenoemde se jaggebied is 25 – 50 vierkante kilometer groot, teenoor dié in die Sederberge se 200 – 1 000 vierkante kilometer. In Indië het daar mettertyd ’n swart mutasie in die velkleur gevestig, wat die luiperd in die skadu kamoefleer en hom toelaat om meer suksesvol te jag.

Die beduidende finansiële en sosiale invloed wat Covid-19 in die postkorona-landskap inhou, is ook vir geloofsgemeenskappe verreikend.  Op die korttermyn blyk dit dat ons vir die grootste deel van 2020 nie kerklike byeenkomste sal kan hou nie.  Net soos op ekonomiese, kulturele en sportgebied, sal ons nuwe werklikheid meebring dat sake nooit weer na die ou normaal sal terugkeer nie. Hoe vinniger ons as geloofsgemeenskap die nodige aanpassings maak, hoe gouer kan ons weer ’n nuwe gestalte aan die liggaam van Christus gee.  Om net bloot aan te gaan soos in die verlede, is kortsigtig en ’n blatante ontkenning van die werklikheid waarin ons ons bevind, moet leef en oorleef.

Daar is verskillende uitdagings wat ons in die gesig staar en ons sal kreatief planne moet maak, oplossings en nuwe uitkomste moet soek.  Die verlies aan kerklike byeenkomste, asook die voorspelde resessie wat ons lidmate met die moontlike verlies aan inkomste en werk sal raak, sal dan ook daadwerklike uitdagings vir ons kerklike begroting meebring.

Dit is uitdagende tye vir die kerk, maar ook ’n wonderlike geleentheid waar mense terselfdertyd op ’n nuwe wyse na geestelike ankers soek en opnuut sal besin oor die sin en betekenis van die lewe.

Die kerkraad het net voor die landwye inperking ’n ad hoc-Covid-komitee saamgestel, bestaande uit twee predikante en drie lede van die kerkraad, naamlik Blanco Barnard, Dirk Brand en Danie Claassen. In samewerking met die predikantespan probeer ons sake proaktief bestuur en is die volgende beplanning reeds gedoen:

 • Die gemeente se digitale kommunikasie, met die klem op die gemeente se webtuiste, Facebookblad, elektroniese bulletin, elektroniese Stellenberger en ’n WhatsApp-gemeentegroep, word opgeskerp.
 • Eredienste word so aangebied dat preke geLEES, geLUISTER en geKYK kan word.
 • Senior kategese: Virtuele gespreksgroepe word ingespan sodat die kleingroepe van die senior kategese weekliks byeenkomste kan hou.
 • Junior kategese: Kategeselesse word weekliks op die webwerf gelaai en ouers word versoek om as kategeet op te tree en die kort les met hulle kinders deur te werk.
 • Die groep vir jongwerkendes en studente ontmoet mekaar ook weekliks deur middel van ’n virtuele byeenkoms.
 • Predikante se vergaderings word weekliks op Dinsdae deur middel van ZOOM gehou.
 • ’n Telefoonbediening, veral met die oog op ons senior lidmate, is ingestel.
 • Besinning oor die gestalte van kerkwees in hierdie tyd word gedoen. Hier word onder meer beraadslaag oor die rol van predikante, die kerkkantoor en die benutting van die gebouekompleks.
 • ’n Virtuele saamkuiergeleentheid word Sondagnamiddae in die markplein gehou. Die leraars wat die bepaalde oggend preek, lei ook die middag se virtuele markpleinbyeenkoms.
 • Die kort- en langtermyn ondersteuning van mense in nood. Hier werk ons veral nou saam met vennote in minderbevoorregte gemeenskappe waar die gemeente reeds die afgelope jare betrokke was. Dit blyk op hierdie stadium dat dit een van die belangrikste fokusareas in die volgende maande sal wees. (Lees gerus die artikel oor wat tot dusver in die verband gedoen is.)
 • Finansiële uitdagings: Die finansiële druk waaronder lidmate verkeer, gaan ’n besliste impak op die gemeente se begroting hê.
 • Die feesmark sal ook moontlik nie kan plaasvind nie. Ongeveer 20% van die gemeentelike inkomste word deur die feesmark gegenereer. Beplanning rakende die moontlikheid van ’n aanlyn feesmark geniet reeds aandag, maar die impak van die verlies aan inkomste is egter voor die hand liggend en sal deeglik verreken moet word.
 • Hersiening van die prioriteite en begroting vir die huidige boekjaar:  Alle kommissies van die kerkraad het in die lig van die veranderende omstandighede en die geprojekteerde finansiële impak daarvan op die gemeente nuwe prioriteite en begrotings opgestel (en alle uitgawes tot op die been gesny).  ’n Nuwe, geprioritiseerde begroting sal in die week van 11 Mei aan die kerkraad voorgelê word.  Aanpassing van vergoeding vir predikante asook vir die res van die personeel sal ter tafel gelê word.
 • Herbesinning rakende die funksionering van die gemeentelike strukture asook die funksionering en bekostigbaarheid van die kerkkantoor en administratiewe personeel.

Ons is dankbaar teenoor die Here dat Hy Stellenberg-gemeente seën met leiers wat oor sterk leierskapsvaardighede, asook die vermoë om kreatief en met vindingrykheid die nodige aanpassings te kan maak, beskik.  Hierdie vermoëns stel ons in staat om saam voortdurend en verantwoordelik te vernuwe.

Dra asseblief ons leierskorps aan die Here op en bid om sy leiding sodat ons as gemeente waarlik ligdraers in hierdie onsekere tye sal wees.