Die gemeente se beursie

Deur: Danie Claassen*

Alhoewel ons reeds in die vyfde maand van die nuwe finansiële jaar is, deel ons graag ’n paar aspekte van die begroting vir die jaar tot einde Februarie 2020 met die gemeente.

Die verskillende bedieninge in die gemeente gaan jaarliks deur ’n proses waarin hulle teen die agtergrond van die gemeente se strategiese fokuspunte hulle eie beplande projekte krities evalueer.  Twee ander belangrike beginsels vir elke jaar se begroting is dat ons poog om net te spandeer wat ons realisties verwag om in te kry.  En verder is ons strewe dat  ’n derde van die gemeente se totale besteding direk na buite gerig moet wees.  Indien ons wel ’n boekjaar met ’n oorskot afsluit, word sodanige oorskot vir ander prioriteite aangewend, maar sonder om ’n herhalende koste vir die toekoms daarmee te skep.

Die begrote uitgawe vir die huidige boekjaar beloop ongeveer R10,7 miljoen.  In ’n volgende uitgawe van die Stellenberger sal ons meer inligting oor die samestelling daarvan verskaf, maar dit val breedweg in drie kategorieë – uitbou (fokus na buite), opbou (fokus binne die gemeente) en ondersteuning (administrasie en eiendomme).

Die uitgawebegroting word befonds deur die volgende bronne van inkomste :

Bankkollekte                                      11%

Jaarlikse dankoffer                            17%

Maandelikse dankoffer                       47%

Fondsinsamelings                              19%

Huurinkomste                                     6%

Uit bogenoemde samestelling van inkomste is dit duidelik dat die gemeente se hoofbron van inkomste die maandelikse dankoffer is. Die gemeente spring egter nie die impak van die negatiewe ekonomiese omstandighede vry nie en daarom het die kerkraad besluit om nie vanjaar te begroot vir ’n inflasionêre verhoging in inkomste nie – die gevolg was dat die bedieninge hulle uitgawes met tussen 2% en 5% moes sny.

As rentmeesters vir die fondse wat lidmate aan die kerkraad toevertrou, bly ons voortdurend bewus van die verantwoordelikheid om elke rand met die nodige beplanning en sorg aan te wend.  Baie dankie vir elke lidmaat se bydrae.   Kontak gerus die kerkkantoor ([email protected]/[email protected])  vir meer inligting ten opsigte van die verskillende opsies hoe ’n bydrae gemaak kan word.

*Danie Claassen deel al die afgelope 25 jaar as voorsitter van die finansiële kommissie sy kundigheid en ervaring met Stellenberg-gemeente.  Hy is ’n geoktrooieerde rekenmeester en in diens van Sanlam.