Annibrand Junior (kategese) brand met ’n nuwe vlam

Deur: ds. Hanno Ackerman (jeugleraar)

Lidmate en hul kinders leef in ’n wêreld wat baie vinnig en voortdurend verander.  Sisteme wat vyf tot tien jaar gelede goed gewerk het, raak vinnig uitgedien.  Daarom is dit belangrik dat die kerk en ook kategesesisteme tred hou met veranderde omstandighede, maar terselfdertyd ook die behoeftes van lidmate in ag neem.

In die lig van bogenoemde het die jeugbediening besluit dat die tyd vir die hersiening en  vernuwing van ons kategesesisteem en gepaardgaande oggenddienste aangebreek het.  Ons het tans ’n familiediens wat Sondagoggende om 09:00 in die kleinsaal aangebied word en wat deur gesinne met laerskool- en voorskoolse kinders bygewoon word.  Gelyklopend met die familiediens word ’n oggenddiens ook in die kerk aangebied.  Die twee eredienste het eiesoortige style, maar ons wil graag verseker dat alle kerkgangers wel dieselfde vlak van geestelike belewenis in beide eredienste ervaar.

Volgens literatuur kan die gemiddelde 10-jarige kind vir tussen 20 tot 50 minute aaneenlopend konsentreer.  My vermoede is dat die gemiddelde 10-jarige se aaneenlopende aandagspan nader aan 20 minute as aan 50 minute lê.  Nou ontstaan die vraag – hoe kan ’n mens kinders sinvol by ’n erediens en ’n kategese-byeenkoms betrek?

Die jeugbediening het na heelwat beraadslaging ’n nuwe formaat vir ons kategesegroepe bedink en ons wil dit graag op die Sondae van 10, 17 en 24 November beproef.

Ons vertrou dat die nuwe formaat enersyds meer kindervriendelik sal wees en aan gesinne die geleentheid sal bied om ’n gesamentlike geestelike belewenis tydens die eredienste te ervaar, maar dat dit andersyds ook die ruimte vir volwasse lidmate sal skep sodat hulle ook ’n dieper geestelike ervaring tydens eredienste kan beleef.  Die praktiese reëlings is soos volg:

  • Eredienste: Albei die oggenddienste om 09:00 skop af met ’n kindergreep van ongeveer 20 minute. Kinders kan in dié tydgleuf die erediens op hulle eie vlak beleef deurdat die prediker ’n toepaslike boodskap gerig op die  kinders en hul gesinne lewer en die kinders sal ook deelneem aan die samesang.   Na die kinderdiens verlaat die kinders die erediens en kan die prediker op volwasse lidmate se geestelike behoeftes fokus.
  • Annibrand Junior (Kategese): Ons verwys voorts na kinders vanaf graad 1 tot 6 as Annibrand Junior. Na afloop van die kindergreep sal kinders die erediens saam met lede van die Hallo-span en hulle groepleiers verlaat en die verskillende graadgroepe sal in bepaalde lokale byeenkom.  Nadat die graadgroepe in hulle onderskeie lokale nesgeskop het, word die kleingroepe op ’n interaktiewe en deelnemende basis deur kleingroepleiers aangebied.  Annibrand Juniorgroepe sal teen 10:20 afgehandel wees.  Ouers het dus na die erediens nog geleentheid vir saamkuier in die markplein.
  • Lokaalindeling:

Graad 1:  Ou kafeteria

Graad 2 en 3:  Jeuglokaal

Graad 4, 5 en 6:  Grootsaal

Geen plan of sisteem kan egter sonder lidmate se hulp en ondersteuning suksesvol geïmplementeer word nie.  Ons wil graag meer kategeseleiers, wat ’n onmisbare rol in die sukses van die Annibrand-kleingroepe speel, werf.  Sodoende kan leiers roteer en het hulle die geleentheid om elke tweede of derde Sondag ’n volle erediens by te woon.  Raak asseblief betrokke.  Bied ’n uur van jou tyd elke tweede, of derde Sondag aan –  dit is ’n belegging in ’n kind se geloofspad.  Ons wil die Annibrandvlam net hoër en hoër laat brand –sodat almal Jesus sal ken en saam ’n verskil sal maak.  Kontak asb. die jeugkantoor by [email protected] om jou hulp aan te bied, of met voorstelle.