Selfdegeslagverhoudings

Selfdegeslagverhoudings: skrywe aan lidmate uitgegee op 15 Maart 2019 deur die kerkraad 

Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het onlangs uitspraak gelewer aangaande die appèl van ’n groep lidmate in die NG Kerk oor die sinodebesluit van 2016 rakende selfdegeslagverhoudinge.  Lidmate van Stellenberg-gemeente mag wonder hoe hierdie besluit ons eie gemeente en ons standpunt oor die aangeleentheid raak.  In November 2015 het Stellenberg se kerkraad die volgende besluit,  wat ooreenstem met die Algemene Sinode se besluit van 2015, geneem en goedgekeur:

  1. Stellenberg-gemeente herbevestig die besluite van die kerkraad in 2002 en erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind hom tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense.
  2. Stellenberg-gemeente verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ’n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.
  3. Stellenberg herbevestig die Algemene Sinode se besluit van 2004, 2007 en 2013 oor die huwelik dat slegs verbintenisse tussen een man en een vrou as ’n huwelik beskou word.
  4. Stellenberg-gemeente gee erkenning aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening daarvoor dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.
  5. Met hierdie besluit wil die kerkraad nie lidmate uitsluit wat van hierdie standpunt verskil nie. Die kerkaad is oortuig dat ons te midde van verskille steeds as gemeenskap van gelowiges, vanuit die bron van God se liefde, getrou aan mekaar en God verbind kan bly.

Tydens ’n buitengewone sitting van die Algemene Sinode in November 2016 is die 2015- standpunt rakende selfdegeslagverhoudings vervang, waarna ’n groep lidmate in die kerk daarteen appelleer het.  Die saak is na die hooggeregshof verwys.  Op 8 Maart 2019 is  uitspraak gelewer ten gunste van die appellante, wat beteken dat die 2015-besluit van die Algemene Sinode gehandhaaf word.

Tydens ’n onlangse kerkraadsvergadering is Stellenberg se standpunt van 2015 herbevestig. Ons ervaring sedert die besluit in 2015 geneem is, was dat ons te midde van verskille steeds in een gemeente in toewyding aan die Here en mekaar kan leef.  Terugskouend is dit dus enersyds vir ons verrykend om te beleef hoe mense in selfdegeslagverhoudinge in ons gemeente kon tuiskom, maar andersyds ook hoe lidmate wat onseker oor dié kwessie is en van standpunt verskil, binne die ruimte van die Here se genade deel van die gemeente gebly het.

Hoe lyk die pad vorentoe in Stellenberg-gemeente? Ons strewe is om ’n ruimte te help skep waarbinne enige persoon kan deel in al die voorregte wat ’n geloofsgemeenskap bied. Ons is bewus daarvan dat dit steeds vir diegene wat diskriminasie beleef, moeilik is en wil toenemend ’n omgewing skep waar mense met ’n alternatiewe lewensbeskouiing veilig kan voel om hulle gevoelens daaroor met ons te deel.  Die kerkraad glo dat simpatieke gesprekke – eerder as debatte – ons in die toekoms beter op ons gesamentlike geloofsonderskeidende pad kan help.

 

Leraars en Kerkraad

Stellenberg-gemeente

Skrywe aan lidmate uitgegee deur die Sinode Wes-Kaapland, 15 Maart 2019 (kliek op die skakel om die skrywe af te laai)

Afkondiging in die Gemeentebulletin van 27 November 2016

Stellenberg Gemeente het ’n inklusiewe geskiedenis en gemeentebelydenis ten opsigte van alle lidmate, ongeag hulle seksuele oriëntasie, kultuur en geslag.  In 2002 en weer in 2005 en 2006 het die kerkraad reeds ’n inklusiewe standpunt geformuleer ten opsigte van selfdegeslagverhoudinge.  Dit is in 2015 meer volledig gedoen en kom kortliks op die volgende neer:  ons erken die gelykwaardigheid van alle mense; gay lidmate het ten volle toegang tot al die ampte en die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap; burgerlike selfdegeslag verbintenisse word erken en predikante kan sodanige verbintenisse amptelik bevestig sou dit deur die NG Kerk moontlik gemaak word.

Die 2015 sinodebesluit oor selfdegeslagverhoudinge is onlangs om kerkordelik tegniese redes nietig verklaar en ’n nuwe besluit is deur die Algemene Sinode geneem.  Dit word in die media en deur die publiek oorwegend as ’n ommekeer van die 2015 besluit geïnterpreteer.  Daar is tans uiteenlopende emosionele reaksies, ook verwarring oor die proses en besluite.  Daarom bevestig ons dat Stellenberg se volledig inklusiewe beleid van 2015 steeds geld, ook omdat die nuwe 2016 sinodebesluit die nodige ruimte daarvoor gee.

Stellenberg se standpunte is gebaseer op ons gemeentebelydenis waarin geloof in Jesus en die Bybel sentraal staan en waar ons droom “om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense uit te reik”.  Omdat daar verskillende sienings en standpunte is oor selfdegeslagverhoudinge, versoek ons saam met die moderatuur van die Wes-Kaapland Sinode “dat ons (nou) eerder die fokus behoort te verskuif na die hantering van die diversiteit van standpunte as om mekaar te oortuig of tot ‘n enkelvoudige posisie te probeer dwing”.  Ons verbind ons steeds tot hierdie konstruktiewe gesprek.

– Die predikantespan

Stellenberg se belydenis van 2015

Brief-aan-lidmate_Selfdegeslagverhoudinge

Verdere inligting

Teks-interpretasie

Ou-Testamentiese-perspektiewe

Nuwe-Testamentiese-perspektiewe