Algemene Navrae

Nuwe Intrekkers

Kliek op die skakel vir volledige besonderhede rondom jou inskakeling in die gemeente.

Om te doop

Kliek op die skakel vir volledige besonderhede oor Stellenberg-gemeente se doopplegtighede en doopkursus.

Lokaalbesprekings 

Kontak gerus ons Terreinbestuurder per e-pos (hanlie@stellenberg.co.za) rondom die verhuringstarriewe van ons verskillende lokale.

Nissies

Kontak gerus ons Terreinbestuurder per e-pos (hanlie@stellenberg.co.za) om ‘n nissie te bespreek of aan te koop.

Om te Trou

Indien jy graag die huweliksbevestiging in die kerk of enige ander lokale wil hou kontak gerus die Terreinbestuurder om die nodige besprekings te doen.  Daar is ‘n fooi aan die huur van die kerk of ander locale verbonde.

Indien jy verkies dat een van die gemeente-predikante die seremonie behartig moet jy asseblief so spoedig moontlik die nodige reëlings met die betrokke predikant tref.  Daar is ‘n fooi aan die huweliksbevestiger betaalbaar.
Paartjies word versoek om ‘n huweliksvoorbereidingskursus voor die troue by te woon.  Die kursusse word binne die Ring van Durbanville aangebied aan alle paartjies wat binne die Ring trou.  Bespreek asseblief inskakeling by een van die kursusse met jou predikant.

Kontak gerus die Terreinbestuurder (hanlie@stellenberg.co.za) vir die bespreking van die kerk of lokale en inligting oor die koste daaraan verbonde.

Begrafnisse

  1. Stel die betrokke leraar in kennis van die sterfgeval.
  2. Stel die begrafnisondernemer in kennis.
  3. Die begrafnisondernemer tref die nodige reëlings met die Terreinbestuurder.
  4. Indien ‘n lidmaat binne ‘n gemeentewyk te sterwe kom voorsien die wyk tee en verversings.  Dit geld ongelukkig nie vir lidmate wat in buitewyke woon nie.
  5. Vir enige ander navrae kontak asb. ons Terreinbestuurder, hanelie@stellenberg.co.za / 021 976 4519.

Vorm